Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 15.05.2018 z powodu:
nieaktualne

Statut szkolnego schroniska młodzieżowego w Sępólnie Krajeńskim

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
ul. Hallera 29
89-400 Sępólno Krajeńskie

STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM


Zadania i nazwa


§ 1. Zadaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sępólnie Krajeńskim jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnianie turystom taniego noclegu, informacji turystycznej i krajoznawczej szczególnie o najbliższym regionie.

§ 2.1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sępólnie Kraj. funkcjonuje sezonowo w okresie ferii letnich /w szczególnych sytuacjach także ferii zimowych lub w inne dni wolne od zajęć/. Tworzy się je w pomieszczeniach szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj. przy ul. Hallera 29.

2. Schronisko używa pieczęci i stempla z nazwą „Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sępólnie Krajeńskim”.

3. Organem prowadzącym schronisko jest Powiat Sępoleński.

4. Siedzibę schroniska oznacza się tablicą informacyjną zgodną z wymogami.


Organy schroniska


§ 3.1. Organem schroniska jest pracownik sezonowy zatrudniony przez organ prowadzący schronisko.

2. Pracownika sezonowego schroniska powołuje się na okres doraźnego funkcjonowania schroniska, w drodze rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja w składzie: - dyrektor szkoły, - przedstawiciel organu prowadzącego, - przedstawiciel rady pedagogicznej.


3. Do obowiązków i kompetencji pracownika schroniska należą:

- bezpośredni nadzór nad przygotowaniem pomieszczeń schroniska do sezony, oraz przy jego likwidacji po sezonie,

- sporządzenie regulaminu schroniska, ze szczególnym uwzględnieniem w nim zasad bhp,

- prowadzenie obowiązującej dla schroniska dokumentacji, - czuwanie nad bezpieczeństwem, ładem i porządkiem (dozowanie pomieszczeń schroniska, sprzętu, urządzeń itp.)

- zaopatrywanie apteczki w leki i artykuły sanitarne,

- udostępnianie gościom schroniska informacji zawartych w statucie schroniska, cennika opłat za usługi, informacji turystycznych szczególnie o walorach krajoznawczych regionu, oraz innych niezbędnych informacji,

- współpraca z dyrektorem szkoły i organem prowadzącym w zakresie funkcjonowania schroniska,

- złożenie pisemnej deklaracji odpowiedzialności za powierzone mienie schroniska.


Organizacja schroniska


§ 4.1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sępólnie Kraj. jest schroniskiem sezonowym.

2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sępólnie Kraj. zaliczane jest do kategorii trzeciej.

3. Schronisko wyposażone jest w niezbędny sprzęt oraz posiada wymagane pomieszczenia, określone w odrębnych przepisach.

§ 5.1. W schronisku zatrudnia się pracowników obsługi oraz innych w razie szczególnej konieczności.

2. Pracowników zatrudnia dyrektor szkoły w porozumieniu z pracownikiem schroniska.

3. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.
Sprawy organizacyjne i finansowe


§ 6. System rezerwacji miejsc noclegowych ustala pracownik schroniska.

§ 7. Prawa i obowiązki osób korzystających ze schroniska określa statut (regulamin schroniska).

§ 8. Pracownik schroniska jest obowiązany udostępnić osobiście korzystającej ze schroniska – na jej życzenie, książkę życzeń i zażaleń.


§ 91.1. Schronisko jest jednostką budżetową.

2. Za usługi świadczone przez schronisko pobierane są opłaty. Wysokość opłat określa organ prowadzący.

3. Wpływy z opłat o których mowa w ust. 2, zalicza się na rachunek środków specjalnych, z którego pokrywa się wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie organu prowadzącego schroniska

§ 10.1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sępólnie Kraj. współdziała z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych.

2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sępólnie Kraj. współpracuje także z agencjami zajmującymi się promocją i informacją turystyczno-krajoznawczą.


Postanowienia końcowe


§ 11.1. Niniejszy statut stanowi załącznik do Statutu Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj. 2. Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sępólnie Kraj. obowiązuje od 01.09.2001r.Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 30.11.2017
Podpisał: Mirosława Niemyjska
Dokument z dnia: 01.09.2015
Dokument oglądany razy: 1 861
Wersja do druku