Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 07.02.2013 z powodu:
nieaktualne wiadomości

Ogłoszenie zapytanie o cenę

Ogłoszenie
zapytanie o cenę zakupu i dystrybucję energii elektrycznej
dla Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim.


I. Zamawiający:
Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim
89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Hallera 29

II. Tryb postępowania – ZAPYTANIE O CENĘ:
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.)

III. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Zakup i dystrybucja energii elektrycznej do Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim        na okres od 01.02.2013r. – 31.01.2014r.
Szacunkowa wartość poniżej 14 tys. euro

IV. Opis przedmiotu zamówienia:
      1) dystrybucja energii elektrycznej wg parametrów;
          - zużycie energii w roku 2012 wynosiło około 21150 kwH
          - grupa taryfowa C11
      2) ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych
      3) ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

V. Warunki udziału w postępowaniu:
1) w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają art. 22 ustawy                    z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 759 ze zm.) i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 w/w ustawy oraz spełniający wymogi określone w ogłoszeniu
2) każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową
3) w ofercie należy podać cenę jednostkową netto i brutto sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej

VI. Termin wykonania zamówienia:
01.02.2013r. do 31.01.2014r.

VII. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w sekretariacie szkoły   lub przesłać pocztą na adres ZAMAWIAJĄCEGO w terminie do dnia 23.01.2013r. do godziny 15:00 .

VIII. Kryteria i sposób ceny ofert:
Kryterium oceny najkorzystniejszej oferty cenowej, będzie cena jednostkowa   brutto  za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej.

IX. Warunki płatności:
Zapłata za dostarczaną energię elektryczną nastąpi w terminie 24 dni od złożenia             przez DOSTAWCĘ faktury, w formie przelewu na konto bankowe DOSTAWCY.

X. Informacje o formalnościach:
OFERENT pozostaje związany złożoną ofertą cenową z ZAMAWIAJĄCYM przez okres 30 dni od daty wpływu koperty z ofertą cenową.

XI. Osoby upoważnione do porozumiewania się z OFERENTAMI:
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest dyrektor szkoły
Mirosława Niemyjska – nr tel. 52 388 26 86, 52 388 05 09

XII. Dane adresowe:
Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim
ul. Hallera 29, 89-400 Sępólno Krajeńskie
telefon: sekretariat 52 388 26 86, księgowość 52 388 15 34
fax: 52 388 15 34
e-mail: zss2001@email.net.pl

XIII. Oferentom przysługują protesty i odwołania zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.)


 Opublikował: Katarzyna Jakubowska
Publikacja dnia: 10.01.2013
Podpisał: Mirosława Niemyjska
Dokument z dnia: 10.01.2013
Dokument oglądany razy: 1 048
Wersja do druku