Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
SmodBIP

Informacja o naborze uczniów

NABÓR UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2011/12

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W SĘPÓLNIE KRAJ.

INFORMUJE WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

o naborze uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do:

                                                    szkoły podstawowej
                                                    gimnazjum
                                                    szkoły przysposabiającej do pracy

                                    Szkoła mieści się w :

                                                 * Sępólnie Kraj.  ul. Hallera 29
                                                                                tel. 52 3 88 26 86

                                                 * Więcborku        ul. Aleja 600 Lecia 9
                                                                                 tel. 52 3 89 66 67

        Placówka zapewnia realizację programu nauczania opartą na specjalistycznych metodach pracy. Oferuje także liczne zajęcia wspomagające rozwój psychofizyczny ucznia tj:
            * zajęcia korygujące wady wymowy z zastosowaniem kompleksowego masażu                             logopedycznego oraz innych technik,
            * zajęcia w zakresie neuropsychostymulacji metodą EEG Biofeedback,
            * zajęcia w zakresie diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej,
            * zajęcia metodą Stymulacji Polisensorycznej,
            * zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
            * zajęcia korekcyjne wad postawy,
            * zajęcia wyrównawcze w różnych obszarach edukacyjnych,
            * zajęcia socjoterapeutyczne.
            Do prowadzenia lekcji i zajęć wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt, aparatura i pomoce dydaktyczne pozyskane z projektu MEN współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
            Zajęcia odbywają się w pracowniach i gabinetach specjalistycznych. Placówka posiada także pracownie internetowe i biblioteki z bogatą ofertą czytelniczą, z licznego księgozbioru mogą korzystać także rodzice uczniów.
W ofercie zajęć pozalekcyjnych znajdują się:
            * zajęcia sportowe ,
            * zajęcia turystyczne ( klub turystyki rowerowej, klub turystyki pieszej ) ,
            * zajęcia tańca nowoczesnego ( dance , breakdance ) ,
            * zajęcia teatralne ,
            * zajęcia plastyczne / zajęcia techniczne ,
            * harcerstwo.

            Uczniowie uczestniczą w licznych konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych, wystawach i konkursach plastycznych, kiermaszach, zlotach itp. o zasięgu lokalnym wojewódzkim i ogólnopolskim. Redagują szkolną gazetę, prowadzą kroniki i fotokroniki, działają w Samorządzie Uczniowskim. Współtworzą bogate życie kulturalne szkoły; organizują uroczystości, konkursy, spotkania, debaty uczniowskie, imprezy integracyjne.                                                                                                                                                             Placówka zapewnia każdego dnia opiekę pielęgniarską. Uczniowie mogą również korzystać ze stołówki szkolnej i internatu. Placówka wyposaża ucznia w nieodpłatne podręczniki oraz organizuje nieodpłatny dojazd. Rodzic lub opiekun dziecka, które nie może dojeżdżać samodzielnie, objęty jest ulgą za dojazd w wysokości 78% ceny biletu.
W czasie zajęć panują bezpieczne i optymalne warunki do nauki, rewalidacji i procesu wychowawczego.
            W placówce ( w każdej z wymienionych szkół ) aktywnie działa Rada Rodziców, wspomagająca realizację statutowych zadań.

                                                                                ZAPRASZAMY

                                                            Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznieOpublikował: Katarzyna Jakubowska
Publikacja dnia: 13.06.2011
Podpisał: Katarzyna Jakubowska
Dokument z dnia: 13.06.2011
Dokument oglądany razy: 1 219